Národný salón vín Slovenskej republiky je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky.

Organizuje sa ako finále súťažných degustácií vín uskutočnených v Slovenskej republike v príslušnom roku (nominačné výstavy sú uvedené v štatúte). Organizátorom a odborným garantom súťaže je Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska.

Kolekcia Národného salónu vín Slovenskej republiky je reprezentatívnym výberom najlepších slovenských vín.

Do kolekcie je každý rok zaradených 100 bodovo najvyššie ohodnotených vín, ktoré získajú oprávnenie používať označenie Národný salón vín Slovenskej republiky.

Vína sú celoročne umiestnené v pivniciach Apponyiho paláca v Bratislave a v partnerských prevádzkach.

Cieľom Národného salónu vín Slovenskej republiky je prezentovať top 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži vín.

Organizujeme rôzne podujatia, eventy – degustácie, ktoré sú prezentáciou slovenských vín a vinárov.

 

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska je záujmové združenie právnických osôb zaoberajúcich sa pestovaním hrozna a výrobou vína.

Vznik zväzu: 23. 9. 1993 ako Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku. Druhým hlavným míľnikom zväzu bolo zlúčenie so Zväzom vinohradníkov Slovenska v roku 2015.

Výňatok zo stanov:
a) Zväz zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, najmä v oblasti daňovej a colnej, tiež v oblasti tvorby noriem akosti, zdravotných predpisov a ochranných známok,
b) podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou členov,
c) zaisťuje ostatné služby na základe konkrétnych požiadaviek členov Zväzu; tieto budú vždy uvedené v harmonograme činnosti pre dané obdobie,
d) poskytuje poradenskú činnosť pre svojich členov,
e) zasadzuje sa o rozvoj a obhajuje postavenie a práva svojich členov v podmienkach trhového hospodárstva,
f) prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciami,…

Výkonnou riaditeľkou Zväzu vinohradníkov a vinárov je Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.

Stiahni si vína z nového ročníka 2017